Aikido Aikikai Katama Waza Nage Waza          
Uke Toti Ikkyu Nikyu UK Sankyu Sankyu Yonkyu Gokyu Shiho Irimi Kote Gaeshi Kaiten Tenshi Ude Kemi Hiji Kime Osae Ushiro Kiri Otoshi Koshi Kokyu Ukemi Shikko Tai Sabaki So Tai Dosa  
Ai Hanmi Katate Tori Tachi Waza                   UK (O)                       O Omote
  Suwari Waza                                       U Ura
(Gyaku Hanmi)  Katate Tori Tachi Waza                   UK O                 UK Uchi Kaiten
  Suwari Waza                                       SK Soto Kaiten
  Hanmi Handagi W.                   UK                     O en U waar mogelijk
Kata Tori Tachi Waza                                        
  Suwari Waza                                         6e kyu
Kata Tori Menuchi Tachi Waza                                         5e kyu
  Suwari Waza                                         4e kyu
Mune Tori Tachi Waza                                         3e kyu
  Suwari Waza                                         2e kyu
Mune Tori Menuchi Tachi Waza                                         1e kyu
  Suwari Waza                                        
Shomen Uchi Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                   SK                  
Yokomen Uchi Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Chudan Tsuki Tachi Waza                   SK                  
  Suwari Waza                                      
Jodan Tsuki Tachi Waza                   SK                  
  Suwari Waza                                      
Ushiro Katate Eri Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Katate Ryote Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Ryote Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                               Ho      
  Hanmi Handagi W.                                      
Ryo Sode Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Ryo Kata Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Maegeri Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Ushiro Eridori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Ushiro Ryote Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Ushiro Ryo Sode Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Ushiro Ryo Kata Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Ushiro Ryo Hiji Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza                                      
Ushiro Katate Kubi Shime / Katate Tekubi Tori Tachi Waza                                      
  Suwari Waza